Interactive Singularities
By Singularity we understand not the hypothesis that artificial intelligence will become autonomous and reach self-awareness, but, on the other hand, a plurality of “Singularities”: hypothesis à la science fiction in which the mutual interaction between artificial and natural (human) intelligences would lead to the development of a simulated consciousness, an “artificial self” that could dialogue with a “natural self” exchanging information and experiences in different ways, that is, a “mixed consciousness”, in which the human consciousness would have immediate access to all the human knowledge; this certainly could result in an evolutionary leap.
FILE SP 2023, we invite the public to a challenging and enriching participation, suggesting through artworks a positive and participatory attitude to learn and grow with the experiences presented, as if the artworks were especially for you.

Per Singularitat no entenem la hipòtesi que la intel·ligència artificial arribi a ser autònoma i arribi a l'autoconsciència, sinó, per contra, una pluralitat de "Singularitats": hipòtesi a la ciència ficció en què la interacció mútua entre intel·ligències artificials i naturals (humanes) portaria al desenvolupament d'una consciència simulada, un "jo artificial" que podria dialogar amb un "jo natural" intercanviant informació i experiències de diferents maneres, és a dir, una "consciència mixta", en què la consciència humana tindria accés immediat a tot el coneixement humà; això certament podria donar lloc a un salt evolutiu.
FILE SP 2023, convidem al públic a una participació desafiadora i enriquidora, suggerint a través de les obres d'art una actitud positiva i participativa per aprendre i créixer amb les experiències presentades, com si les obres d'art fossin especialment per a tu.
 July 4th to August 27th  2023
Creative Commons Site / No social share / Current Year