About     Works     Press

1984-2002 Works


 

Variacions sobre una estètica racional, 1984
Vídeo U-matic 11:00 // Sèrie de dotze peces, pintura.

 

From this section, works done between 1984-2002, Variacions sobre una estètica racional should be highlighted. In this piece, the author uses a numerical and alphabetical method to achieve the drawings which are at the same time translated into music and shapes. He was awarded the second prize in the Joan Miró International Prize for this work.

cat/
D' aquest apartat, treballs fets en el període de temps entre 1984-2002, caldria destacar la sèrie Variacions sobre una estètica racional. 1984, on l'autor aplica un mètode numèric i alfabètic per fer els dibuixos i els tradueix simultàniament en formes i musica. Per aquest treball va obtenir el segon premi en el Premi Internacional Joan Miró

es/
De los trabajos hechos entre los años 1984 y 2002, podríamos destacar series como, Variacions sobre una estètica racional. 1984 . donde el autor aplica una metodología de trabajo para hacer los dibujos, mediante números y letras y que se traducen simultáneamente en notas musicales y en imágenes. Por este trabajo recibe el segundo premio del Premi internacional Joan Miró .


Textures. 1986
Sèrie de dotze peces, Dibuix 110 x 81 cm, c/u.

After this, comes Textures series in 1986, with the use of industrial textures done by hand, recreated in procedural mechanics, becoming a wanted distance towards the traditional trade of a painter although the result turned out to be quite warm.


cat/
El segueix, cronològicament, la sèrie Textures. 1986, amb l'aplicació de textures de tipus industrial fetes a ma, recreades en la mecànica del procediment, fent de l'acte un distanciament volgut envers l'ofici tradicional de pintor, malgrat que els resultats resultaven molt càlids.

es/
Cronológicamente le sigue la serie de Textures. 1986 donde el autor incorpora en sus dibujos texturas de carácter industrial recreándose en el procedimiento de hacerlas a mano de forma mecánica y alejándose del acto creativo, no obstante la apariencia final resulta cálida.

 

Sense titol.1988
Sèrie de sis peces , Pintura 330 x 320 x 15 cm. / 350 x 320 x 15 cm.

Sense Titol 1988, large format on polythene picture series, where pop icons are portrayed to boost them, partly for their size and volume but artistically empty merely showing the image makeup.


cat/
Sense titol.1988, sèrie de pintures de gran format fetes sobre poliuretà, on incorpora els icones de
l'art pop amb la voluntat de sobredimensionar-los, en part pel seu volum i dimensions però buidats de contingut artístic mostrant sols el maquillatge de les imatges.


es/
Sense titol.1988, es la serie de pinturas de gran formato realizadas sobre poliuretano, incorporando iconos del arte pop con una voluntad de sobredimensionarlos en parte debido a las dimensiones y en parte a su forma casi escultórica, vaciándolas de todo contenido artístico y mostrando su parte maquillada.


 

A sangre fria. 1989. / Obres 1990 - 93. (dreta)  
Sèrie de dotze peces , Pintura 29 x 41cm. / Sèrie, Pintura S/T, 160 x 160 cm.(dreta)

A sangre fria. 1989, together with Jordi Jové and presented at Sebastià Petit Gallery, including all kind of images and sketches, even science-oriented, becoming an intention manifest, an eclectic unscrupulous collage.


cat/
A sangre fria. 1989, conjuntament amb l'artista Jordi Jové i presentada a la Galeria Sebastià Petit, incorporant en aquestes obres imatges e il·lustracions de tot tipus, fins i tot de caire científic, i com a resultat, un manifest de intencions, un collage sense escrúpols del tot eclèctic.

es/
Concepto que recuperara en la exposición conjunta con el artista Jordi Jové, A sangre fria. 1989 y presentada en la Galería Sebastia Petit, incorporando en estas obras imágenes e ilustraciones variadas incluyendo científicas y como resultado un manifiesto de intenciones un collage sin escrúpulos del todo ecléctico.

 

Material didáctico para gabinetes escolares. 1994
Instal·lació.

Going to 1994 we can encounter Material didáctico para gabinetes escolares installation Performed at Roser in Lleida and, according to some, one of the best exhibitions presented in this venue but publicly ignored possibly due to its discretion but deeply wanted by the author, pretends to discover among the walls of the room, tiny technical-scientific drawings of an industrialised rural world in late 1800's. A variation of this exhibition was performed in Reading Centre in Reus.


cat
Fent un salt ens situem a l'any 1994 amb la instal·lació Material didáctico para gabinetes escolares. Feta a l'espai del Roser de Lleida, i que a opinió d'algunes persones, una de les millors exposicions fetes en aquests espai però que no va tenir cap tipus de repercussió mediàtica, potser per el seu caràcter discret, volgut per l'autor i que pretén descobrir entre els murs de la sala, petites il·lustracions de caràcter tècnic científic d'un mon rural industrialitzat de finals del 1800. D'aquesta exposició es va fer una variant en el Centre de Lectura de Reus.

es/
Haciendo un salto nos situamos en el año 1994 con la instalación Material didáctico para gabinetes escolares realizada en el espacio del Roser de Lleida y que ha criterio de algunas personas una de las mejores propuestas hechas en ese espacio, aunque casi no tuvo ninguna repercusión mediática, en parte por el carácter discreto de la propuesta y expreso del propio artista que consistía en encontrar pequeñas ilustraciones incrustadas entre los muros de la sala realizadas en un estilo técnico científico de temas rurales ambientadas en los últimos años del 1800. De esta exposición se hizo una variante que se expuso en el Centre de Lectura de Reus.

 

 

Sense titol.1999 - 2002 
Pintura 146 x 114 cm. c/u.

Afterwards, the author decides to stop co-working and set out with his painting at the same time he becomes part of Gallery 44 of Barcelona, which bears a handful of intense and productive years when his painting heads towards what later will be defined as an approximation to the idea of icon of itself. Bayona recovers this concept of icon with an outlook upon his own evolutive process and clearly defines his interest in painting not as body but as image which will be reflected in later series, present in exhibitions and fairs.


cat/
Tot seguit l'autor deixa les col·laboracions per recuperar la recerca en la seva pintura, tot coincidint amb la incorporació a la Galeria 44 de Barcelona, i que dóna com resultat uns anys intensos i productius on la seva pintura s'encara al que posteriorment es definirà com una aproximació a la idea d'icona d'ella mateixa. Aquest concepte d'icona el recupera Bayona en una mirada en perspectiva sobre el seu propi procés evolutiu i explica clarament l'interès que mostra per la pintura no com a cos, sinó com a imatge i que es reflectirà en posteriors series, presents en exposicions i fires.

es/
Seguidamente el autor abandona todo tipo de colaboraciones para retomar el trabajo de investigación en la pintura, coincidiendo con la incorporación en la Galería 44 de Barcelona, dando como resultado unos años fructíferos donde su pintura se dirigirá hacia lo que mas tarde se definirá como una aproximación a la idea de icono de sí misma. Este concepto de icono lo recupera Bayona en una mirada en perspectiva sobre su propio proceso evolutivo y explica claramente el interés que muestra por la pintura, no como cuerpo, sino como imagen, que se reflejara en trabajos posteriores presentes en exposiciones y ferias.


Creative Commons Site / No social share / Current Year